Veranderingen in het klachtrecht per 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 veranderen een aantal regels in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Een van de doelen van de wetswijziging is een eenduidige en laagdrempelige klachtrecht voor alle ouders en oudercommissies.

Wat betekent dat voor de vraagouders van Stichting Drakepit?

  • Stichting Drakepit is vanaf 1 januari 2016 niet meer aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang maar bij de centrale Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De contactgegevens staan in het nieuwe klachtreglement (zie link hieronder).
  • Het intern klachtenreglement van Stichting Drakepit is geactualiseerd. In dit reglement wordt beschreven hoe Stichting Drakepit klachten gaat behandelen.

Achtergrondinformatie aansluiting Geschillencommissie en aanpassing intern klachtenreglement
Waren kinderopvangorganisaties eerst vrij om te kiezen bij welke externe klachtencommissie ze zich wilden aansluiten heeft de wetgever nu bepaald dat er één landelijke geschillencommissie moet komen waarbij zich alle kinderopvangorganisaties per 1 januari 2016 verplicht aan moeten sluiten. Onze lidmaatschap bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) eindigt daarom per 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Als ouders een klacht hebben, kunnen ze die direct bespreken met de bemiddelingsmedewerker of met de houder van het gastouderbureau. Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij het gastouderbureau volgens de interne klachtenprocedure (zie bijlage). Als men er onderling niet uitkomt, kan vanaf 1 januari een geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Als dit niet lukt gaat de Geschillencommissie binnen 6 maanden een uitspraak doen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisaties.

 

Ga naar acualiteiten-overzicht >