Diensten van drakepit

Gastouderbureau Drakepit ondersteunt gastouders, die vanuit het zelfstandig ondernemerschap kwalitatief hoogwaardige kinderopvang willen bieden.

Registratie

Drakepit is een geregistreerd gastouderbureau. Door aansluiting bij Drakepit kunnen gastouders aan de ouders van de door hun opgevangen kinderen de mogelijkheid bieden om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Vanuit dit gegeven heeft Drakepit een toeziende functie ten opzichte van de gastouders. Dit houdt het volgende in:

  • Met minimaal twee huisbezoeken per jaar controleert Drakepit de naleving van het pedagogische beleidsplan in de praktijk. Ook wordt er gekeken naar veiligheid, gezondheid en hygiëne.
  • Drakepit evalueert de opvang één keer per jaar met de vraagouders. Deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd.
  • Drakepit betrekt de vraagouders actief en stimuleert het oprichten van een oudercommissie.
  • Drakepit is aangesloten bij een klachtencommissie.

Pedagogisch beleid

Drakepit heeft een pedagogisch beleidsplan geformuleerd en biedt gastouders die achter dit beleid staan de mogelijkheid zich bij Drakepit in te schrijven. De aangesloten gast-
ouders brengen dit beleid in hun dagelijkse praktijk van kinderopvang tot uitdrukking. Samen met de gastouders zorgt Drakepit ervoor dat de geest achter dit beleid levendig blijft. Dit gebeurt tijdens scholing en intervisie, maar ook bij huisbezoeken en in het tussentijdse contact met de gastouders. Op de jaarlijkse beleidsdagen wordt het pedagogisch beleidsplan waar nodig aangepast.

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Wij ondersteunen de gastouders bij het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen, bij het opstellen van een calamiteitenplan en bij het treffen van de nodige maatregelen om
gezondheid en hygiëne te bevorderen. De gastouders kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor veiligheid, hoe te handelen bij calamiteiten en een risico-inventarisatie voor gezondheid en hygiëne. Bovendien voorzien we de gastouders met formulieren voor een ongevallenregistratie en hebben we een protocol kindermishandeling opgesteld.

Plaatsing en bemiddeling

Vanuit hun eigen ondernemerschap zijn de gastouders verantwoordelijk voor het vinden van vraagouders en plaatsen van kinderen. Maar uiteraard ondersteunen we gastouders hierbij. Allereerst bieden we gastouders de mogelijkheid zich op de Drakepit website te presenteren. Daarnaast voorzien we ze op verzoek van een folder waarmee ze ouders kunnen werven.
Geïnteresseerde ouders die contact op nemen met Drakepit verwijzen we door naar de meest geschikte Drakepit-gastouder. Bovendien behoren advertenties, lezingen en conferenties tot de marketing waarmee Drakepit zich profileert.

Koppelingsgesprek

Drakepit voert bij een nieuwe koppeling tussen de gast- en vraagouders met hen een
gezamenlijk introductiegesprek. Dit gesprek wordt uitgevoerd in de opvangwoning door een bemiddelingsmedewerker of door bestuursleden van Drakepit. Dit koppelingsgesprek dient onder andere ter kennismaking en ter informatie over pedagogisch beleid, maatregelen voor veiligheid en gezondheid, oudercommissie, klachtenprocedure etc.

Administratie

Conform de nieuwe wet vervult Drakepit de kassiersfunctie en verzorgt voor de gastouders de maandelijkse facturatie naar de vraagouders. Wij registreren de opgevangen uren op jaarbasis en maken de jaaropgaven voor vraagouders en gastouders. Drakepit voorziet de gastouders van een modelcontract tussen gastouder en vraagouders.

De gastouder mag het (digitale) Drakepitlogo in alle communicatie-uitingen op het gebied van haar/zijn kinderopvang gebruiken. Desgewenst voorzien we de gastouder van een Drakepit e-mail adres, visitekaartjes, briefpapier en enveloppen.

Scholing

Om de professionaliteit op peil te houden is scholing en reflectie essentieel. Dit geldt voor iedere professie, maar in het bijzonder als je met kinderen werkt. Drakepit biedt daarom een uitgebreid scholingsprogramma voor gastouders aan.
Naast inhoudelijke modules, ondermeer op het gebied van pedagogiek en menskunde, bieden wij ook modules aan rondom de thema’s zelfstandig ondernemerschap en bedrijfsvoering. Daarnaast scheppen we de gelegenheid voor gezamenlijke reflectie (intervisie). Voor meer informatie omtrent onze scholing kijk op onze website.
Beginnende gastouders zonder pedagogische opleiding begeleiden we individueel bij het behalen van de benodigde kwalificaties. In samenwerking met het Edith Maryon College in Zeist zijn we bezig om een antroposofisch georiënteerde basisopleiding voor gastouders te ontwikkelen waardoor niet gecertificeerde gastouders het door de overheid vereiste mbo-2 diploma Helpende (Zorg en ) Welzijn kunnen behalen

Individuele begeleiding en coaching

Desgewenst biedt Drakepit gastouders een individuele begeleiding bij het opstarten van hun opvang. Ook een coaching ten behoeve van een vakinhoudelijke professionalisering en/of persoonlijke ontwikkeling behoort tot de mogelijkheden.

Ondersteuning in ondernemerschap

Drakepit kan gastouders op aanvraag ondersteunen in het vormgeven en uitoefenen van hun ondernemerschap (financiële vragen, boekhouding, jaar afsluiting etc.)

Beleidsdagen

Een keer per jaar nodigt Drakepit alle gastouders uit voor een beleidsdag. Op deze dag wordt gezamenlijk naar alle belangrijke aspecten in de relatie tussen gastouders en het gastouderbureau gekeken en worden afspraken gemaakt voor de samenwerking. Het pedagogische beleid kan onder de loep worden genomen en zo nodig worden aangepast.