Criteria voor Drakepit-gastouders

Wettelijke eisen aan gastouders Sinds 2010 zijn de regels voor gastouderopvang aangescherpt. Volgens de Wet Kinderopvang moet een gastouder nu aan volgende eisen voldoen:

 • Een gastouder beschikt over een diploma mbo-2 (Zorg –en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma.
 • Hij of zij beschikt over een door de minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen.
 • Een gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en is ingeschreven in het personenregister Kinderopvang.
 • Hij of zij spreekt Nederlands.
 • Een gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de opgevangen kinderen.
 • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • Hij of zij is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • Een gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en het protocol kindermishandeling en handelt daarnaar
 • De betalingen van de vraagouders ontvangt een gastouder enkel via het gastouderbureau.

Naast deze wettelijke eisen hechten we nog aan de volgende voorwaarden:

Motivatie

Een gastouder van Drakepit vindt het leuk en plezierig met kinderen om te gaan en is niet alleen bereid, maar feitelijk ook in staat om het eigen leven en de leefomgeving op de zorg voor kinderen in te richten. Het creëren van een liefdevolle en veilige opvang en de nieuwsgierigheid naar het eigene van ieder kind zijn uitgangspunten van de gastouder. Bovendien kiest een gastouder van Drakepit bewust voor zelfstandig ondernemerschap en heeft er plezier in een eigen bedrijf vorm te geven.

Lerende houding

Van alle gastouders en medewerkers van Drakepit wordt verwacht dat ze een open, lerende houding willen aannemen t.o.v. de kinderen, ouders en collega´s. Vermogen tot zelf-reflectie en de bereidheid tot scholing worden gezien als essentiële factoren die bijdragen aan de waarborging van de kwaliteit die Drakepit biedt. Bewustzijn van de voorbeeldfunctie Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren voornamelijk door imitatie; vanuit een innerlijke reactie bootsen ze de buitenwereld na. Zo wordt een basis voor gedrag en moreel besef gevormd. De gastouder dient zich nadrukkelijk van haar voorbeeldfunctie bewust te zijn en staat daarom regelmatig stil bij de eigen houding en handelen. Dit geldt ook voor personen die de gastouder bij de opvang van de kinderen ondersteunen.

Bewustzijn van de voorbeeldfunctie

Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren voornamelijk door imitatie; vanuit een innerlijke reactie bootsen ze de buitenwereld na. Zo wordt een basis voor gedrag en moreel besef gevormd. De gastouder dient zich nadrukkelijk van haar voorbeeldfunctie bewust te zijn en staat daarom regelmatig stil bij de eigen houding en handelen. Dit geldt ook voor personen die de gastouder bij de opvang van de kinderen ondersteunen.

Bereidheid tot samenwerking met gastouderbureau Drakepit

De gastouders van Drakepit hebben bewust voor dit gastouderbureau gekozen, inclusief het beleid en de richtlijnen, en zijn bereid tot samenwerking. Ze staan open voor begeleiding en advies vanuit het gastouderbureau. Ze volgen aanvullende scholing en opleidingen, nemen deel aan intervisiegroepen met collega’s en zijn bereid een actieve bijdrage te leveren tijdens Drakepit bijeenkomsten. Ze gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Ze communiceren open met Drakepit over relevante veranderingen in de persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de opvang, over evt. begane vergissingen of ongelukken die voorkomen, en over klachten van de ouders.

Aandacht voor de relatie met de vraagouders

De gastouder heeft respect voor de ouder/kind relatie en kan zich inleven in de situatie van ouders. Hij of zij staat open voor andere gewoonten, culturen, levenswijzen en opvoedings- ideeën. De gastouder beschikt over de wil en de vaardigheid een relatie met de vraagouders op te bouwen en regelmatig contact te hebben over de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen die aan haar of hem zijn toevertrouwd. Als er een verschil van mening is of een klacht, is de gastouder in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met behulp van het gastouderbureau.

Pedagogische competenties

De gastouder staat achter het door Drakepit geformuleerde pedagogische beleid en geeft hier door houding en gedrag uiting aan. De gastouder beschikt over de wettelijk vereiste beroepskwalificatie en is bereid haar pedagogische competenties door reflectie, scholing en intervisie voortdurend op peil te houden.

Stabiele gezinssituatie

De gezinssituatie van de gastouder is stabiel. De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen. Van zowel de gastouder als van de volwassen huisgenoten wordt een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) aan Drakepit overlegd, waarna een inschrijving in het personenregister kinderopvang volgt.

De gastouder moet verder

 • de intentie hebben om regelmatig en gedurende minimaal twee jaar beschikbaar zijn voor opvang;
 • lichamelijk en geestelijk gezond zijn;
 • in bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een inzittenden-verzekering bij auto gebruik;
 • de kinderen altijd zelf opvangen, met uitzondering van calamiteiten en vervanging door een geregistreerde achterwacht mag de gastouder de kinderen niet alleen laten of aan het toezicht van anderen overlaten.