Relatie gastouder / vraagouder

Gastouders van Drakepit willen met de ouders een relatie aangaan die gekenmerkt wordt door openheid, wederzijds vertrouwen en respect. Het is de bedoeling dat er een stevige driehoek wordt gevormd tussen ouders, kind en gastouder in het belang van het kind. Een gastouder van Drakepit benadert ouders als eerste deskundigen t.a.v. hun kind. Aanvullend kan de gastouder, door de professionele achtergrond en natuurlijke afstand die zij heeft, ouders ondersteunen en inspireren bij de opvoeding van hun kind.

Om de opvoeding tussen thuis en de gastouder goed af te stemmen, vinden wij het belangrijk dat de relatie tussen gastouder en de ouders ruimte biedt voor het uitwisselen van verwachtingen en opvoedingsideeën. Sommigen dingen zullen nu eenmaal anders bij de gastouder gaan dan thuis, wat niet wil zeggen dat dit problemen hoeft op te leveren. Integendeel, op deze manier ervaren kinderen dat er verschillen kunnen zijn tussen de levensstijl thuis en elders, en leren ze op een positieve manier hiermee om te gaan.

De relatie tussen gastouders en vraagouders wordt door de betrokkenen zelf vorm gegeven. Iedere gastouder moet met de vraagouders hier een eigen weg in vinden. Er zijn wel een paar uitgangspunten die alle Drakepit-gastouders hanteren:

1. Informatie vraagouders

Ook de gastouder informeert de vraagouders over het pedagogische beleid van Drakepit en geeft hun inzicht hoe zij/hij dit beleid in de praktijk brengt. Vraagouders krijgen inzicht in de risicoinventarisatie en het inspectierapport van de GGD.

2. Ouderavond

Minimaal twee keer per jaar organiseert de gastouder een ouderavond. Op deze avonden komt het reilen en zeilen in de gastouderopvang aan bod met onderwerpen als het dag-verloop, de sociale orde binnen de groep, de risico-inventarisatie en praktische zaken als de vakantieplanning. Ook is er ruimte voor ouders om vragen te stellen. Sommige gastouders kiezen bovendien een actueel onderwerp waarover ze met ouders spreken, zoals ‘grenzen stellen’, ‘straffen en belonen’, ‘vrije bewegingsontwikkeling’ e.d.

3. Ontwikkelgesprek

Eens per jaar vindt een uitgebreid gesprek plaats, waarin gastouder en vraagouders met
elkaar proberen een helder beeld van het kind en zijn ontwikkeling te verwoorden en te ontdekken dan wel signaleren als een kind op enig gebied extra ondersteuning nodig heeft. Mocht het eerder nodig zijn elkaar langer te spreken dan mogelijk is tijdens de dagelijkse overdracht, dan wordt er een tussentijds gesprek gepland.

Drakepit_Relatie_gastouder_vraagouders