Categoriearchief: lees-meer

Diensten van drakepit

Gastouderbureau Drakepit ondersteunt gastouders, die vanuit het zelfstandig ondernemerschap kwalitatief hoogwaardige kinderopvang willen bieden.

Registratie

Drakepit is een geregistreerd gastouderbureau. Door aansluiting bij Drakepit kunnen gastouders aan de ouders van de door hun opgevangen kinderen de mogelijkheid bieden om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Vanuit dit gegeven heeft Drakepit een toeziende functie ten opzichte van de gastouders. Dit houdt het volgende in:

 • Met minimaal twee huisbezoeken per jaar controleert Drakepit de naleving van het pedagogische beleidsplan in de praktijk. Ook wordt er gekeken naar veiligheid, gezondheid en hygiëne.
 • Drakepit evalueert de opvang één keer per jaar met de vraagouders. Deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd.
 • Drakepit betrekt de vraagouders actief en stimuleert het oprichten van een oudercommissie.
 • Drakepit is aangesloten bij een klachtencommissie.

Pedagogisch beleid

Drakepit heeft een pedagogisch beleidsplan geformuleerd en biedt gastouders die achter dit beleid staan de mogelijkheid zich bij Drakepit in te schrijven. De aangesloten gast-
ouders brengen dit beleid in hun dagelijkse praktijk van kinderopvang tot uitdrukking. Samen met de gastouders zorgt Drakepit ervoor dat de geest achter dit beleid levendig blijft. Dit gebeurt tijdens scholing en intervisie, maar ook bij huisbezoeken en in het tussentijdse contact met de gastouders. Op de jaarlijkse beleidsdagen wordt het pedagogisch beleidsplan waar nodig aangepast.

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Wij ondersteunen de gastouders bij het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen, bij het opstellen van een calamiteitenplan en bij het treffen van de nodige maatregelen om
gezondheid en hygiëne te bevorderen. De gastouders kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor veiligheid, hoe te handelen bij calamiteiten en een risico-inventarisatie voor gezondheid en hygiëne. Bovendien voorzien we de gastouders met formulieren voor een ongevallenregistratie en hebben we een protocol kindermishandeling opgesteld.

Plaatsing en bemiddeling

Vanuit hun eigen ondernemerschap zijn de gastouders verantwoordelijk voor het vinden van vraagouders en plaatsen van kinderen. Maar uiteraard ondersteunen we gastouders hierbij. Allereerst bieden we gastouders de mogelijkheid zich op de Drakepit website te presenteren. Daarnaast voorzien we ze op verzoek van een folder waarmee ze ouders kunnen werven.
Geïnteresseerde ouders die contact op nemen met Drakepit verwijzen we door naar de meest geschikte Drakepit-gastouder. Bovendien behoren advertenties, lezingen en conferenties tot de marketing waarmee Drakepit zich profileert.

Koppelingsgesprek

Drakepit voert bij een nieuwe koppeling tussen de gast- en vraagouders met hen een
gezamenlijk introductiegesprek. Dit gesprek wordt uitgevoerd in de opvangwoning door een bemiddelingsmedewerker of door bestuursleden van Drakepit. Dit koppelingsgesprek dient onder andere ter kennismaking en ter informatie over pedagogisch beleid, maatregelen voor veiligheid en gezondheid, oudercommissie, klachtenprocedure etc.

Administratie

Conform de nieuwe wet vervult Drakepit de kassiersfunctie en verzorgt voor de gastouders de maandelijkse facturatie naar de vraagouders. Wij registreren de opgevangen uren op jaarbasis en maken de jaaropgaven voor vraagouders en gastouders. Drakepit voorziet de gastouders van een modelcontract tussen gastouder en vraagouders.

De gastouder mag het (digitale) Drakepitlogo in alle communicatie-uitingen op het gebied van haar/zijn kinderopvang gebruiken. Desgewenst voorzien we de gastouder van een Drakepit e-mail adres, visitekaartjes, briefpapier en enveloppen.

Scholing

Om de professionaliteit op peil te houden is scholing en reflectie essentieel. Dit geldt voor iedere professie, maar in het bijzonder als je met kinderen werkt. Drakepit biedt daarom een uitgebreid scholingsprogramma voor gastouders aan.
Naast inhoudelijke modules, ondermeer op het gebied van pedagogiek en menskunde, bieden wij ook modules aan rondom de thema’s zelfstandig ondernemerschap en bedrijfsvoering. Daarnaast scheppen we de gelegenheid voor gezamenlijke reflectie (intervisie). Voor meer informatie omtrent onze scholing kijk op onze website.
Beginnende gastouders zonder pedagogische opleiding begeleiden we individueel bij het behalen van de benodigde kwalificaties. In samenwerking met het Edith Maryon College in Zeist zijn we bezig om een antroposofisch georiënteerde basisopleiding voor gastouders te ontwikkelen waardoor niet gecertificeerde gastouders het door de overheid vereiste mbo-2 diploma Helpende (Zorg en ) Welzijn kunnen behalen

Individuele begeleiding en coaching

Desgewenst biedt Drakepit gastouders een individuele begeleiding bij het opstarten van hun opvang. Ook een coaching ten behoeve van een vakinhoudelijke professionalisering en/of persoonlijke ontwikkeling behoort tot de mogelijkheden.

Ondersteuning in ondernemerschap

Drakepit kan gastouders op aanvraag ondersteunen in het vormgeven en uitoefenen van hun ondernemerschap (financiële vragen, boekhouding, jaar afsluiting etc.)

Beleidsdagen

Een keer per jaar nodigt Drakepit alle gastouders uit voor een beleidsdag. Op deze dag wordt gezamenlijk naar alle belangrijke aspecten in de relatie tussen gastouders en het gastouderbureau gekeken en worden afspraken gemaakt voor de samenwerking. Het pedagogische beleid kan onder de loep worden genomen en zo nodig worden aangepast.

Drakepit tarieven

Voor onze diensten vragen we volgende tarieven:

Registratiekosten: 

Een vergoeding voor de registratiekosten van 0,33 € per kind per opgevangen uur.

Scholingskosten:

De kosten voor de Drakepit scholing (intervisiebijeenkomsten, supervisie en scholingsmodules) bedragen voor aangesloten gastouders € 72,60 per half jaar (inclusief btw) en voor geïnteresseerde externe professionals € 90,75 per half jaar (inclusief btw).
Als je je voor een half jaar inschrijft heb je in dat halve jaar vrije toegang tot alle bijeenkomsten van Drakepit

Trainingskosten: 

Als een gastouder het gastouderbureau vraagt om een intensieve individuele begeleiding op vakinhoudelijk respectievelijk bedrijfsmatig gebied wordt hierover een aparte prijsafspraak gemaakt. Als richtprijs geldt een uurtarief van € 50,00 exclusief eventuele reiskosten en reistijd.

Legekosten: 

Als de toezichthoudende gemeente van de plaats waar de gastouder woont voor de aanvraag van registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) leges heft, zo zijn deze kosten voor rekening van de gastouder.

Bureaukosten: 

De gastouder is bovendien akkoord dat gastouderbureau Drakepit de vraagouders € 40,00 per maand administratiekosten in rekening brengt voor Dagopvang en € 20,00 per maand voor BSO.

De geldelijke vergoedingen worden jaarlijks door ons geëvalueerd en indien nodig aangepast. Wanneer er een prijsstijging nodig is die hoger is dan de opgelopen jaarlijkse indexering, hebben de gastouders het recht per afloop van de lopende maand op te zeggen.

Criteria voor Drakepit-gastouders

Criteria voor Drakepit-gastouders

Wettelijke eisen aan gastouders Sinds 2010 zijn de regels voor gastouderopvang aangescherpt. Volgens de Wet Kinderopvang moet een gastouder nu aan volgende eisen voldoen:

 • Een gastouder beschikt over een diploma mbo-2 (Zorg –en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap.
 • Een gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Hij of zij spreekt Nederlands.
 • Een gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de opgevangen kinderen.
 • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • Hij of zij is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • Een gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouder-bureau en het protocol kindermishandeling en handelt daarna.
 • De betalingen van de vraagouders ontvangt een gastouder enkel via het gastouder-bureau.

Naast deze wettelijke eisen vinden wij volgende dingen bij onze gastouders belangrijk:

Motivatie

Een gastouder van Drakepit vindt het leuk en plezierig met kinderen om te gaan en is niet alleen bereid, maar feitelijk ook in staat om het eigen leven en de leefomgeving op de zorg voor kinderen in te richten. Het creëren van een liefdevolle en veilige opvang en de nieuwsgierigheid naar het eigene van ieder kind zijn uitgangspunten van de gastouder. Bovendien kiest een gastouder van Drakepit bewust voor zelfstandig ondernemerschap en heeft er plezier in een eigen bedrijf vorm te geven.

Lerende houding

Van alle gastouders en medewerkers van Drakepit wordt verwacht dat ze een open, lerende houding willen aannemen t.o.v. de kinderen, ouders en collega´s. Vermogen tot zelf-reflectie en de bereidheid tot scholing worden gezien als essentiële factoren die bijdragen aan de waarborging van de kwaliteit die Drakepit biedt.

Bewustheid van de voorbeeldfunctie

Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren voornamelijk door imitatie; vanuit een innerlijke reactie bootsen ze de buitenwereld na. Zo wordt een basis voor gedrag en moreel besef gevormd. De gastouder dient zich nadrukkelijk van haar voorbeeldfunctie bewust te zijn en staat daarom regelmatig stil bij de eigen houding en handelen. Dit geldt ook voor personen die de gastouder bij de opvang van de kinderen ondersteunen.

Bereidheid tot samenwerking met gastouderbureau Drakepit

De gastouders van Drakepit hebben bewust voor dit gastouderbureau gekozen, inclusief het beleid en de richtlijnen, en zijn bereid tot samenwerking. Ze staan open voor begeleiding en advies vanuit het gastouderbureau. Ze volgen aanvullende scholing en opleidingen, nemen deel aan intervisiegroepen met collega’s en zijn bereid een actieve bijdrage te leveren tijdens Drakepit bijeenkomsten. Ze gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Ze communiceren open met Drakepit over relevante veranderingen in de persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de opvang, over evt. begane vergissingen of ongelukken die voorkomen, en over klachten van de ouders.

Aandacht voor de relatie met de vraagouders

De gastouder heeft respect voor de ouder/kind relatie en kan zich inleven in de situatie van ouders. Hij of zij staat open voor andere gewoonten, culturen, levenswijzen en opvoedings- ideeën. De gastouder beschikt over de wil en de vaardigheid een relatie met de vraagouders op te bouwen en regelmatig contact te hebben over de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen die aan haar of hem zijn toevertrouwd. Als er een verschil van mening is of een klacht, is de gastouder in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met behulp van het gastouderbureau.

Pedagogische competenties

De gastouder staat achter het door Drakepit geformuleerde pedagogische beleid en geeft hier door houding en gedrag uiting aan. De gastouder beschikt over de wettelijk vereiste beroepskwalificatie en is bereid haar pedagogische competenties door reflectie, scholing en intervisie voortdurend op peil te houden.

Stabiele gezinssituatie

De gezinssituatie van de gastouder is stabiel. De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen. Van zowel de gastouder als van de volwassen huisgenoten wordt een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) aan Drakepit overlegd.

De gastouder moet verder

 • regelmatig en gedurende minimaal twee jaar beschikbaar zijn voor opvang;
 • lichamelijk en geestelijk gezond zijn;
 • in bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een inzittenden-verzekering bij auto gebruik;
 • de kinderen altijd zelf opvangen. Met uitzondering van calamiteiten en vervanging door een geregistreerde achterwacht mag de gastouder de kinderen niet alleen laten of aan het toezicht van anderen overlaten.

Relatie gastouder / vraagouder

Gastouders van Drakepit willen met de ouders een relatie aangaan die gekenmerkt wordt door openheid, wederzijds vertrouwen en respect. Het is de bedoeling dat er een stevige driehoek wordt gevormd tussen ouders, kind en gastouder in het belang van het kind. Een gastouder van Drakepit benadert ouders als eerste deskundigen t.a.v. hun kind. Aanvullend kan de gastouder, door de professionele achtergrond en natuurlijke afstand die zij heeft, ouders ondersteunen en inspireren bij de opvoeding van hun kind.

Om de opvoeding tussen thuis en de gastouder goed af te stemmen, vinden wij het belangrijk dat de relatie tussen gastouder en de ouders ruimte biedt voor het uitwisselen van verwachtingen en opvoedingsideeën. Sommigen dingen zullen nu eenmaal anders bij de gastouder gaan dan thuis, wat niet wil zeggen dat dit problemen hoeft op te leveren. Integendeel, op deze manier ervaren kinderen dat er verschillen kunnen zijn tussen de levensstijl thuis en elders, en leren ze op een positieve manier hiermee om te gaan.

De relatie tussen gastouders en vraagouders wordt door de betrokkenen zelf vorm gegeven. Iedere gastouder moet met de vraagouders hier een eigen weg in vinden. Er zijn wel een paar uitgangspunten die alle Drakepit-gastouders hanteren:

1. Informatie vraagouders

Ook de gastouder informeert de vraagouders over het pedagogische beleid van Drakepit en geeft hun inzicht hoe zij/hij dit beleid in de praktijk brengt. Vraagouders krijgen inzicht in de risicoinventarisatie en het inspectierapport van de GGD.

2. Ouderavond

Minimaal twee keer per jaar organiseert de gastouder een ouderavond. Op deze avonden komt het reilen en zeilen in de gastouderopvang aan bod met onderwerpen als het dag-verloop, de sociale orde binnen de groep, de risico-inventarisatie en praktische zaken als de vakantieplanning. Ook is er ruimte voor ouders om vragen te stellen. Sommige gastouders kiezen bovendien een actueel onderwerp waarover ze met ouders spreken, zoals ‘grenzen stellen’, ‘straffen en belonen’, ‘vrije bewegingsontwikkeling’ e.d.

3. Ontwikkelgesprek

Eens per jaar vindt een uitgebreid gesprek plaats, waarin gastouder en vraagouders met
elkaar proberen een helder beeld van het kind en zijn ontwikkeling te verwoorden en te ontdekken dan wel signaleren als een kind op enig gebied extra ondersteuning nodig heeft. Mocht het eerder nodig zijn elkaar langer te spreken dan mogelijk is tijdens de dagelijkse overdracht, dan wordt er een tussentijds gesprek gepland.

Drakepit_Relatie_gastouder_vraagouders

Pedagogisch beleid van Drakepit

De gastouders van Drakepit bieden kleinschalige, professionele kinderopvang. Met een warme veilige, huiselijke omgeving, continuïteit, individuele aandacht en een goede relatie tussen gastouder en kind willen ze bijdragen aan een veilige hechting en vertrouwen in de wereld, waardoor een kind optimale ontwikkelingskansen krijgt. De gastouders treden de kinderen op respectvolle wijze tegemoet, waarbij ze een gelijkwaardige mens tot mens relatie kunnen ervaren. Het is ons inziens van groot belang dat kinderen in hun eigenheid worden gezien en dat de ontwikkeling van die eigenheid wordt ondersteund. We laten ons hierbij inspireren door het antroposofische mens- en wereldbeeld van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862- 1925). Hij benadrukt het belang van de ontwikkeling van de eigen individualiteit in de kindertijd binnen een sociale context. Deze eigenheid vormt als het ware de basis van de hele menselijke biografie. Zo zijn kind-zijn en mens-worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de pedagogen Henning Köhler, Janus Korzack en de zienswijze van de Reggio Emilia pedagogiek, evenals de ´cultuur van het hart´ – benoemd door Bernard Lievegoed en beschreven in het werk van Jelle van der Meulen – vormen belangrijke inspiratiebronnen.

Kind-zijn en mens worden

De antroposofie gaat er van uit dat de weg naar volwassenheid in verschillende fasen van ontwikkeling wordt afgelegd.
Deze fasen nemen ongeveer 7 jaar in beslag en na elke fase van ontwikkeling krijgt het kind nieuwe vaardigheden tot zijn beschikking. Het krijgt als het ware toegang tot vermogens waarvoor hij eerder de sleutel nog niet in bezit had.
Daaruit volgt dat de benadering van de opvoeder in de verschillende fasen ook anders moet zijn.
Gaat het in de eerste 7 jaar met name om het baas worden in eigen lichaam, de levensprocessen en de motoriek, staat in de tweede 7 jaar de verzorging van de ziel centraal. Terwijl in de fase tussen 14 en 21 jaar het leren kennen van het eigen IK voor op staat.
Zo ontwikkelt het kind zich uiteindelijk naar de volwassenheid, het moment waarop hij zijn eigen opvoeder wordt.

Uitgaand van onze pedagogische visie geven we invulling aan de wettelijk vereiste taken:

1.  Het bieden van emotionele veiligheid

De gastouders van Drakepit bieden kinderen emotionele veiligheid door:
overdracht

 • eerbied en respect te tonen voor mens, dier en omgeving
 • het samenzijn tot fijne momenten te maken
 • structuur te geven en duidelijk te zijn
 • een herkenbaar dagritme te volgen
 • seizoenen en jaarfeesten samen te beleven en vieren
 • open te staan voor feedback en te reflecteren op het eigen handelen

De gastouders van Drakepit streven ernaar een leefklimaat te scheppen dat hoort bij een warm liefdevol gezin. De kinderen worden op een positieve manier benaderd, de gastouders werken vanuit een gevoel van eerbied en respect voor de mensen, dieren en dingen om ons heen.

Plezier beleven in het samenzijn en samendoen

Samen verzorgen gastouder en kinderen het huis en de tuin en maken ze het mooi en gezellig. Kinderen worden in hun eigenheid geaccepteerd en krijgen ruimte om zelf op ontdekkingsreis te gaan. Belangrijke momenten van warmte en contact zijn de tijden waarop een kind verzorgd wordt: bij het verschonen van de luier, naar bedje brengen, aankleden. Door het samenzijn tot fijne momenten te maken beleeft men plezier aan de dag. Behulpzaam zijn en rekening houden met elkaar is belangrijk bij onze gastouders. De gastouders proberen het goede voorbeeld te geven en waar nodig de kinderen hiermee te helpen.

Om kinderen vertrouwd te maken met het leven en de dingen die daarbij horen, worden ze uitgenodigd mee te helpen met de activiteiten als broodbakken, afwassen, kleertjes wassen en de vloer vegen. Zij kunnen net als thuis alles nabootsen, om zich zo het leven eigen te maken.

Duidelijk dagritme

Het is van belang dat kinderen in deze periode ervaren dat het leven goed is. Eén van de voorwaarden hiervoor is een dagritme waarin een duidelijke structuur is aangebracht. Het terugkeren van dagelijkse dingen vormt een houvast voor de kinderen; ze merken dat de dag verloopt zoals ze dit gewend zijn, waardoor ze kunnen ontspannen en hun krachten kunnen aanwenden voor hun eigen ontwikkeling. Dit zorgt voor een basaal gevoel van veiligheid. Vanuit deze visie markeren gastouders van Drakepit de vaste momenten van de dag, zoals eet– en slaaptijden, met terugkerende zangspelletjes en spreuken. De structuur van de dag kenmerkt zich door momenten van activiteit afgewisseld met momenten van rust. Genoeg slaap is onontbeerlijk. Om alle opgedane indrukken te verwerken en zo uit te rusten dat er weer wat nieuws geleerd kan worden. Dit ritmische voltrekken van de dag is voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling.

Ook het afscheid nemen is makkelijker als het volgens een vast ritueel gaat. Kinderen herkennen deze momenten zodat ze weten wat er staat te gebeuren, dat geeft veiligheid en vertrouwen. Rituelen verzorgen de stroom van de dag, deze flow zorgt dat een mens goed gedijt.

Rituelen en feesten

Rituelen door het jaar heen nemen ook een belangrijke plaats in. De gastouders geven de kinderen besef van het jaarritme mee door het verzorgen van een seizoenstafel en het samen beleven en vieren van de seizoenen en de bijbehorende jaarfeesten. Dit worden zo herkenbare periodes met eigen rituelen.

Jaarfeesten, zoals Pasen, Pinksteren, Sint Jan, het Michaëlsfeest, Sint Maarten, Advent, Sinterklaas en Kerstmis brengen ritme in het jaar en zijn leidraad voor activiteiten met de kinderen. Door het meebeleven van het ritme van de jaarfeesten krijgt het jaar contour; het is niet slechts het voortschrijden van de tijd maar een beweging die het jaar zin en inhoud geeft. Ieder jaarfeest en de tijd eromheen heeft zijn eigen karakter en vaak is de voorbereiding van een jaarfeest nog belangrijker dan het feest zelf.

Lerende houding en zelfreflectie

Belangrijke voorwaarde voor het creëren van emotionele veiligheid voor de kinderen is ons inziens bovendien de bereidheid van de gastouders tot scholing en zelfreflectie en voor ons is dit een essentieel onderdeel van professionaliteit.

Het steunt kinderen in hun emotionele veiligheid als ze ervaren dat de volwassenen die hen begeleiden zicht hebben op hun eigen schaduwkanten, dat ze ook bereid zijn deze te erkennen en aan het werk willen om er verbetering aan te brengen.  Daarom vraagt

Drakepit aan haar gastouders  in intervisiegroepen meerdere keren per jaar met collega gastouders het eigen gedrag onder de loep te nemen.

2.  Ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

sociaal

Gastouders van Drakepit begeleiden kinderen in de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

 • vanuit een antroposofisch mensbeeld
 • door bijzondere aandacht voor de fysieke, zintuiglijke en
 • creatieve ontwikkeling
 • door voorbeeldgedrag van de gastouder
 • door een individuele benadering van elk kind
 • door ze te stimuleren en positief te bevestigen
 • door in een kleine hechte groep een relatie met anderen op te kunnen bouwen en te ervaren wat het betekent om tegelijk met de ander IK te kunnen zijn

Antroposofisch mensbeeld

De antroposofie is een belangrijke inspiratiebron hoe er bij Drakepit naar kinderen gekeken wordt. Wat is een mens en in het bijzonder een kind eigenlijk? Hoe en waardoor ontwikkelt hij zich? De mens wordt gezien als een lichamelijk wezen, maar tegelijkertijd – anders dan een dier – ook als individueel geestelijk wezen. Het kind komt niet als een onbeschreven blad op aarde, wat je naar believen kunt kneden en vormen. Het brengt vanuit zijn

geestelijk wezen bepaalde talenten en motieven mee, die het met behulp van de ziel en zijn lichamelijk wezen kan ontwikkelen en realiseren (voor meer informatie hierover zie de literatuuropgave).

Fysieke ontwikkeling

In de periode van 0 tot 6 à 7 jaar staat de lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal; de groei en de motoriek. Door veel te spelen en te bewegen, door een regelmatige dag-indeling en door liedjes en een opgewekte sfeer wordt het kind ‘baas in eigen lichaam’.

Het fysieke lichaam vormt de basis voor het tot bloei komen van de eigen individualiteit, waarmee een kind later zijn of haar waardevolle bijdrage tot de wereld kan leveren. De gastouders van Drakepit scheppen uitnodigende voorwaarden voor deze fysieke ontwikkeling. Er is voldoende ruimte om binnen en buiten te bewegen en kinderen kunnen in een huiselijke sfeer op ontdekkingstocht gaan.

Zintuiglijke ontwikkeling

Kleine kinderen leven met volle overgave in de hen omringende wereld. Zij gaan nog helemaal op in hun zintuiglijke indrukken. Een heel klein kindje is bijna één en al zintuig en staat open voor de wereld en alles wat zich daar afspeelt. Onze gastouders zijn zich bewust van deze openheid en van het feit dat kleine kinderen nog geen bescherming hebben tegen allerlei prikkels. Daarom wordt er bijzondere aandacht besteed aan de omgeving waarin het kleine kind vertoeft. Inrichting en speelgoed worden zorgvuldig gekozen; natuurlijke materialen, kleuren en geluiden zijn van groot belang. Voor bekleding en beddengoed wordt vaak gekozen voor katoen, zijde en wol. Ook de poppen zijn van zachte wol. Het speelgoed is voornamelijk van hout.

De kleuren die gebruikt worden zijn zacht en rustig van tint. Van schreeuwende kleuren kunnen kinderen overprikkeld en dus onrustig raken. De slaapruimtes zijn rustig zodat de zintuigen zo min mogelijk worden aangesproken om de overgang naar het slapen eenvoudig te maken. Met audio/visuele apparatuur wordt met terughoudendheid omgegaan. Op het gebied van voeding kiezen onze gastouders voor kwaliteit. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische producten waar geen kunstmatige stoffen aan zijn toegevoegd. Ook wordt het suikergebruik beperkt omdat suiker in smaak overheerst; we geven de voorkeur aan honing of ahornsiroop als zoetstof.

Creativiteit

Drakepit wil kinderen graag de ruimte bieden hun eigen creativiteit te ontdekken. Het speelgoed dat wordt aangeboden dient altijd ruimte te laten voor een eigen invulling.
Neutraal gekleurde blokken kunnen het ene moment een auto zijn, het volgende moment een huis. Een pop waarvan de gezichtsuitdrukking niet heel duidelijk is laat ruimte voor de eigen emotie van een kind.
Zo zijn er lappen die kunnen dienen als prinsessenjurken, maar ook een hut kunnen vormen als hij over tafel gelegd wordt. Met de kinderen die daar aan toe zijn, wordt geknutseld met materiaal uit de natuur dat aansluit bij het seizoen. Ook kan er worden geschilderd of getekend, waarbij ‘het doen’ en niet ‘het resultaat’ centraal staat. Er wordt echter wel met respect omgesprongen met de creaties van de kinderen.

Voorbeeldgedrag

Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een situatie waarin de voorwaarden geschapen worden voor een gezonde ontwikkeling. Naast deze hierboven beschreven voorwaarden m.b.t. ruimte en materiaal, is de gastouder zelf de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Door wie deze gastouder is, wat zij (hij) doet en hoe deze het kind benadert. De leeftijd van 0-7 jaar is de periode waar onze gastouders het meest mee te maken hebben. Deze fase kenmerkt zich voornamelijk door nabootsing. Kinderen leren de wereld kennen door datgene wat ze ontmoeten zelf na te doen; dat maakt het belang van het bewustzijn over het eigen handelen voor een gastouder groot. De gastouder heeft hier immers een duidelijke voorbeeldfunctie.

Individuele benadering

Kinderen geven zelf het tempo van hun ontwikkeling aan. Gastouders proberen hier op in te spelen door goed waar te nemen wat de kinderen aan materiaal of hulp nodig hebben en dit aan te bieden. Om tot inzicht te komen wat een kind nodig heeft om zijn ontwikkeling stromend te houden, is ‘objectieve waarneming’ een belangrijk element. Het onderscheid tussen de behoefte aan veiligheid (van bijvoorbeeld een terugkerend spel) om van hieruit zelf-

vertrouwen op te bouwen voor een nieuw te nemen stap, versus het gevangen zitten in bepaalde spelpatronen, is soms moeilijk te maken. Toch is het van groot belang dergelijke verschillen te herkennen omdat het om een totaal ander aanbod vraagt van spel of activiteit. Daar waar hardnekkige eenzijdigheden ontstaan en gastouders ervaren dat een kind vast zit in een bepaalde patroon zullen ze in overleg met de ouders proberen het kind te helpen weer een goede balans te vinden.

Stimuleren en positief bevestigen

Bij Drakepit willen we met respect omgaan met het eigene wat zich in een kind wil ontwikkelen. Opvoeding vanuit dit respect vraagt een open en beweeglijke houding, zo vrij mogelijk van vastgeroeste ideeën over ‘hoe het moet’. Deze houding leidt tot een opvoeding, die het kind voornamelijk uitdagingen en kansen biedt, mits er duidelijke structuren en grenzen zijn. Onze gastouders willen de kinderen bezien met een bevestigende, niet veroordelende blik en vinden het belangrijk de kinderen positief te benaderen. Negatief gedrag wordt niet als zodanig gezien en hoeft dus ook niet bestraft te worden; kinderen zijn de wereld immers nog aan het ontdekken. Wel laten gastouders zien dat we gewend zijn sommige dingen anders te doen. Bij kleinere kinderen is het vaak voldoende ze met een liedje of i.d. af te leiden, bij oudere kinderen probeert de gastouder de consequentie van het getoonde gedrag te laten zien en voelen. Er is echter een duidelijke grens, die ontstaat als de veiligheid van het kind zelf of die van een ander kind in het geding is. Ook is er in basis geen twijfel over het feit dat de gastouder voortdurend de regie heeft over wat er gebeurt.

In relatie met anderen leren ruimte te nemen en grenzen te accepteren

De kleinschaligheid van de groep maakt het mogelijk elk kind heel individueel te benaderen om zo te kunnen bieden wat er nodig is. En de kleinschaligheid maakt ook dat de kinderen niet alleen met de gastouder, maar ook onderling een echte relatie op kunnen bouwen. Net als in een gezin zijn ze als het ware tot elkaar veroordeeld en leren ze met de ander rekening te houden en op een verantwoorde manier ruimte voor zich zelf te in te nemen. Ook het feit dat de groepen meestal vertikaal samengesteld zijn (kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar) doet een beroep op het vermogen van de kinderen om rekening te houden met elkaars behoeften en mogelijkheden, en te accepteren dat hierdoor ook grenzen ontstaan. Daarnaast kunnen de jongere kinderen van de oudere kinderen leren, worden ze door hen geholpen en is het voor de oudere kinderen soms een verademing even in de wereld van het heel kleine kind te mogen verblijven.

3.  Overdracht van normen en waarden

overdracht
Gastouder van Drakepit dragen normen en waarden over door:

 • normen en waarden voor te leven
 • kinderen de consequenties van hun handelen duidelijk te maken
 • normen en waarden te hanteren die passen bij de ontwikkelingsfase van het kind en die aansluiten bij elk zijn individualiteit

Voorleven van normen en waarden

Belangrijker dan het aanleren van normen en waarden is het voorleven hiervan. Het gedrag en de morele kwaliteit van de gastouder is van essentieel belang. Als de omgeving ‘goed’ is, zal het identificatieproces optimaal op gang komen. De drang tot nabootsing die elke peuter en kleuter eigen is, werkt ook hier positief uit op het kind.

Consequenties van het eigen handelen op anderen

Kleine kinderen hebben nog geen moreel besef. Ze denken vanuit zich zelf en hun inlevingsvermogen is nog niet ontwikkeld. Hun gedrag is daarom per definitie niet goed of slecht, ze proberen gewoon dingen uit, geleid door hun eigen waarnemingen en gevoelens. Hier moet in hun leefomgeving, dus ook bij de opvang, ruimte en respect voor zijn. Langzamerhand kan het kind leren dat zijn handelen consequenties heeft voor anderen en dat de ruimte die het kind voor zich zelf opeist de ruimte voor iemand anders kan beperken. Vanuit dit besef kan het kind met behulp van de gastouder leren rekening te houden met een ander en wordt de zin van regels en afspraken begrijpelijk.

Normen en waarden die passen bij de leeftijd en het individuele kind

Normen en waarde moeten gerelateerd worden aan de leeftijd van een kind. Psychologe Ingeborg Bosch schrijft: “Een tweejarige heeft bijvoorbeeld sterk de behoefte uitdrukking te geven aan haar individualiteit en een duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en niet van haar is. Ze wil haar speelgoed niet met anderen delen. Als de opvoeders in staat zijn deze behoefte van het kind te respecteren, zal het kind uiteindelijk meer inlevingsvermogen ontwikkelen dat nodig is om echt vanuit zichzelf met anderen te delen. Deze vaardigheid manifesteert zich van nature meestal als kinderen ongeveer zes jaar zijn. Hoeveel kinderen mogen in onze samenleving tot hun zesde jaar ‘egoïstisch’ zijn?” Uiteraard moet er gedeeld worden in de groep kinderen en moet elk kind leren rekening te houden met de anderen kinderen. Maar dit kan ook doordat de gastouder duidelijke grenzen stelt en af en toe rustig ingrijpt zonder het kind al te moralistisch te corrigeren. En tenslotte moeten normen en waarden gerelateerd worden aan het individuele kind. Waar het ene kind juist moet leren om zich wat in te houden, zou het andere kind gestimuleerd moeten worden om vaker de ruimte te nemen en op de voorgrond te treden. Deze visie op de overdracht van normen en waarden vraagt van de gastouder nog al wat: Aan de ene kant is het van belang dat de gastouder een duidelijk en consistent systeem van normen en waarden heeft. Alleen dan kan ze het herkenbare morele gedrag vertonen dat kinderen de kans op nabootsen geeft.

Aan de andere kant mag dit systeem van normen en waarden de gastouder niet belemmeren om steeds weer met frisse blik te kijken welke normen en waarden bij het individuele kind en zijn ontwikkelingsfase passen en hoe deze in elke specifieke situatie kunnen worden toegepast.

Ook is het belangrijk de achtergrond en de cultuur van het kind te kennen en te begrijpen, en ook hier is het vanzelfsprekend zo dat er respect is voor het anderszijn van de ander.

4.  Rol van Drakepit m.b.t. het naleving pedagogische richtlijnen

Wij werken samen met gastouders die onze pedagogische visie delen en die, vanuit innerlijke motivatie, ernaar streven onze richtlijnen iedere dag in praktijk te brengen. Door samen met de gastouders een ontwikkel- en leergemeenschap te vormen willen we de geest die achter deze pedagogische visie staat levend houden en regelmatig opnieuw stilstaan bij de vraag wat deze richtlijnen praktisch van de gastouder vragen. Door samen te reflecteren, elkaar tips en adviezen te geven en elkaar ondersteuning te bieden in elk haar ontwikkeling, willen we de gastouders helpen om de grote persoonlijke uitdaging die dit pedagogisch beleid met zich meebrengt aan te gaan. Nieuwe gastouders bij Drakepit leggen we in een intakegesprek onze pedagogische visie zo goed mogelijk uit en we nodigen hen uit om bij alle vragen contact met ons op te nemen. Bovendien proberen we nieuwkomers aan ervaren gastouders van Drakepit in de buurt te koppelen om ook zo een laagdrempelig netwerk voor ‘overdracht van knowhow’ te faciliteren.

Uiteraard nemen we ook ons toeziende functie waar. In het contract tussen Drakepit en een gastouder verplicht de gastouder zich kinderen op basis van de hierboven geformuleerde pedagogische visie op te vangen en te begeleiden. Bij minimaal twee huisbezoeken per jaar komt naast de risico-inventarisatie ook de naleving van de pedagogische richtlijnen aan de orde. Minimaal één keer per jaar neemt Drakepit mondeling contact met de vraagouders op om de opvang van de gastouder te evalueren.

5. Professionaliteit van de gastouder

Drakepit kiest er voor om met goede beroepskrachten te werken die de competenties in huis hebben van een gespecialiseerd pedagogische medewerker.

Dat betekent dat een gastouder :

 • sensitieve responsiviteit bezit en open en ontvankelijk is voor het kind
 • respect voor de autonomie van het kind heeft
 • in staat is de opvang te structureren en regie heeft over wat er in haar opvang gebeurt.
 • een groep kinderen (en ouders) kan begeleiden en positieve onderlinge interacties kan verzorgen
 • passend bij de situatie kan communiceren met kinderen en hun ouders
 • de kinderen in hun ontwikkeling goed kan ondersteunen

6. Aantal kinderen

Een Drakepit kinderopvang biedt in basis opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, daarnaast behoort buitenschoolse opvang tot de mogelijkheden.
Het aantal kinderen dat een gastouder wettelijk mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd. Eigen kinderen tot 10 jaar tellen ook mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Zijn zij op die momenten bij een andere gastmoeder, in een kindercentrum of op school, dan tellen zij niet mee. Vriendjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen wel mee.

Het maximum kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn, is:

 • zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar;
 • vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar; inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;
 • vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar; ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Als gastouderbureau maken we met iedere gastouder individuele afspraken over het aantal kinderen die opgevangen kunnen worden en de samenstelling van de groep qua leeftijd.

Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

 • de grootte en mogelijkheden van de ruimte waar de kinderen worden opgevangen;
 • de leeftijd van de op te vangen en eigen kinderen;
 • eventuele extra zorgbehoefte van de op te vangen en eigen kinderen van de gastouder;
 • de deskundigheid en de ervaring van de gastouder.

7. Huisvesting gastouderopvang

De opvang vindt in principe plaats in de woning van de gastouder. De tuin maakt tevens onderdeel uit van de opvangomgeving. Er moet zowel binnen als buiten voldoende ruimte zijn voor de opvangkinderen en de eigen kinderen van de gastouder, om te spelen, sjouwen en stoeien. Wanneer er geen tuin aanwezig is, zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden.
Drakepit-gastouders willen kinderopvang bieden op een huiselijke plek die voor kinderen begrijpelijk is. Er wordt ruimte gemaakt voor de kinderen, maar het blijft ook juist duidelijk herkenbaar het woonhuis van de gastouder met een huiskamer, een keuken en slaapkamers. De kamer waar de kinderen meestal verblijven is kindvriendelijk en veilig ingericht en nodigt uit tot spelen. Er zijn verschillenden plekjes om te spelen, een tafel om aan te knutselen en te tekenen en een rustige plek om zich terug te kunnen trekken en bijvoorbeeld om een boekje te lezen.

Als zeer kleine kinderen opgevangen worden is het belangrijk dat er een veilige plek is waar ze rustig beschermd kunnen liggen, rollen, zitten of spelen. Ook de keuken is onderdeel van de opvangomgeving. Uiteraard gelden hier bijzondere veiligheidsmaatregelen. Met name de wat oudere kinderen kunnen hier onder toezicht assisteren bij het klaarmaken van de maaltijden en het bakken van brood en koekjes. Er is een aparte slaapruimte, waar kinderen veilig en rustig kunnen slapen. Wettelijk is dit alleen voor kinderen verplicht die jonger zijn dan 1,5 jaar. Drakepit gastouders hebben standaard een aparte slaapruimte, in iedere geval als er kinderen opgevangen worden die nog niet naar school gaan. Voor de inrichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en zachte, rustige kleuren. De locatie waar de kinderen worden opgevangen is altijd en volledig rookvrij. Dit geldt niet alleen voor de ruimtes waar de kinderen zijn, maar voor het hele huis. Er moeten voldoende werkende rookmelders zijn.

Opvang bij vraagouders thuis Kinderen kunnen ook in hun eigen huis door een gastouder opgevangen worden. De gastouder komt dan op de opvangdagen naar het huis waar het kind / de kinderen wonen.
Aantallen kinderen en leeftijdsgrenzen zijn hetzelfde als wanneer de opvang in het huis van de gastouder plaats zou vinden. En het ouderlijke huis moet bovendien ook aan de wettelijke veiligheidseisen voor gastouderopvang voldoen.
Gastouders mogen kinderen op meer locaties opvangen. Dat betekent dat ze kinderen van verschillende vraagouders in hun ouderlijke huis mogen opvangen en/of dat ze kinderen deels in hun eigen huis of bij vraagouders mogen opvangen.

8. Achterwacht

Wanneer een gastouder vier of meer kinderen opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig.

9. Invalgastouders

Het is mogelijk om ter vervanging van de gastouder gebruik te maken van een invalgastouder. Deze dient geregistreerd te zijn bij Drakepit en is derhalve in het bezit van een diploma SPW2, een EHBO certificaat voor kinderen en een VOG.

10. Visie op veiligheid

Bij Drakepit zien we het spelen van kinderen als het onderzoeken van het leven en van zichzelf. Obstakels kunnen dienen als leermoment. Kinderen worden dan ook uitgenodigd zo veel mogelijk zelf te proberen, om zo hun eigen kunnen en hun grenzen te ontdekken. Het is echter zo dat de gastouder de verantwoordelijkheid heeft om daar waar het kind de consequentie van een risico (nog) niet goed kan inschatten, het kind te beschermen tegen dit risico.

Daarom dient iedere gastouder bepaalde maatregelen te nemen om een veilige omgeving te creëren waarbinnen genoeg ruimte tot ontdekken overblijft. Bovendien is iedere gastouder verplicht een calamiteitenplan op te stellen.

11. Rol van Drakepit met betrekking tot veiligheid

Wij ondersteunen de gastouders bij het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen en het opstellen van een calamiteitenplan. Zij kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor veiligheid en hoe te handelen bij calamiteiten. Daartoe bezoeken wij elke opvangwoning minimaal één keer per jaar. Na tussentijdse veranderingen op het gebied van verbouw of inrichting van de ruimtes moet de risico-inventarisatie opnieuw worden uitgevoerd. Dit is ook het geval wanneer het aantal op te vangen kinderen of de leeftijdsopbouw van de groep opmerkelijk verandert. De eerste risico-inventarisatie vindt plaats voordat de opvang via Drakepit van start gaat. De risico-inventarisatie wordt in de opvangwoning uitgevoerd door – of in aanwezigheid van – een medewerker van Drakepit. Deze inventarisatie is in te zien door de vraagouders.
Voor de risico-inventarisatie en evaluatie maken we gebruik van de methode “Veiligheidsmanagement” van de Stichting Consument en Veiligheid.

12. Visie op gezondheid en hygiëne

Ziekte wordt gezien als een sterker makend proces mits een kind voldoende weerstand op kan bouwen om ziekte te overwinnen. Als er meerdere kinderen bij elkaar komen, is de kans op ziek worden door besmetting in het begin wat groter. Kinderen die een beetje ziek zijn of zich niet lekker voelen kunnen in de regel wel naar de gastouder toe komen. Wordt een kind echt ziek, dan is het voor het kind prettiger en beter om rustig thuis te zijn. Ook m.b.t. hygiëne zoeken we bij Drakepit naar een goede balans. Uitersten, zowel een voortdurende onhygiënische situatie als een overdreven klinische omgeving, ontnemen een kind de kans om zijn immuunsysteem te versterken. Elk kind verschilt hierin in qua gevoeligheid. Daarom is het enorm belangrijk elk kind goed waar te nemen.

13. Rol van Drakepit met betrekking tot gezondheid en hygiëne

Wij ondersteunen de gastouders bij het treffen van de nodige maatregelen om gezondheid en hygiëne te bevorderen. Zij kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor gezondheid en hygiëne. Daartoe bezoeken wij elke opvangwoning minimaal één keer per jaar. De eerste risico-inventarisatie vindt plaats voordat de opvang via Drakepit van start gaat. De risico-inventarisatie wordt in de opvangwoning uitgevoerd door – of in aanwezigheid van – een medewerker van Drakepit. Deze inventarisatie is in te zien door de vraagouders. Voor de risico-inventarisatie en evaluatie maken we gebruik van de methode “Gezondheidsmanagement” van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

14. Rol van Drakepit bij het vermoeden kindermishandeling

Bij het vermoeden van kindermishandeling hanteren we het landelijke voorbeeldprotocol voor gastouderbureaus dat door verschillende kinderopvang-brancheverenigingen is opgesteld. Dit protocol gaat in op de aanpak van kindermishandeling en is afgeleid van het Protocol ‘Vermoeden kindermishandeling’ van JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding, Preventie Kindermishandeling Haaglanden.

15. Literatuuropgave en verantwoording

Bij het schrijven van het pedagogisch beleidsplan hebben we gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

 •  Ontwikkelingsfasen van het kind – Bernard Lievegoed
 • Caleidoscoop van een levende pedagogie – Hanne Looij
 • Groeiwijzer van nul tot één jaar – Paulien Bom en Machteld Huber
 • Groeiwijzer van één tot vier jaar – Paulien Bom en Machteld Huber
 • Kinderspreekuur – Wolfgang Goebel en Michaela Glockler
 • Regelmaat en inbakeren – Ria Blom
 • De twaalf zintuigen, Poorten van de ziel – Albert Soesman
 • De eerste zeven jaar, kinderfysiologie – Edmond Schoorel
 • Herzwerk – Jelle van der Meulen
 • Over angstige, verdrietige en onrustige kinderen – Henning Kohler
 • Moeilijke kinderen bestaan niet – Henning Kohler
 • Algemene menskunde als basis voor de pedagogie – Rudolf Steiner
 • Genezend opvoeden – Rudolf Steiner
 • Kinderen en hun spel – Marieke Anschutz
 • Heilpedagogie, ontwikkelingsstoornissen – Geertje Post Uiterweer
 • De herontdekking van het ware zelf – Ingeborg Bosch