Categoriearchief: lees-meer

Diensten van drakepit

Gastouderbureau Drakepit ondersteunt gastouders, die vanuit het zelfstandig ondernemerschap kwalitatief hoogwaardige kinderopvang willen bieden.

Registratie

Drakepit is een geregistreerd gastouderbureau. Door aansluiting bij Drakepit kunnen gastouders aan de ouders van de door hun opgevangen kinderen de mogelijkheid bieden om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Vanuit dit gegeven heeft Drakepit een toeziende functie ten opzichte van de gastouders. Dit houdt het volgende in:

 • Met minimaal twee huisbezoeken per jaar controleert Drakepit de naleving van het pedagogische beleidsplan in de praktijk. Ook wordt er gekeken naar veiligheid, gezondheid en hygiëne.
 • Drakepit evalueert de opvang één keer per jaar met de vraagouders. Deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd.
 • Drakepit betrekt de vraagouders actief en stimuleert het oprichten van een oudercommissie.
 • Drakepit is aangesloten bij een klachtencommissie.

Pedagogisch beleid

Drakepit heeft een pedagogisch beleidsplan geformuleerd en biedt gastouders die achter dit beleid staan de mogelijkheid zich bij Drakepit in te schrijven. De aangesloten gast-
ouders brengen dit beleid in hun dagelijkse praktijk van kinderopvang tot uitdrukking. Samen met de gastouders zorgt Drakepit ervoor dat de geest achter dit beleid levendig blijft. Dit gebeurt tijdens scholing en intervisie, maar ook bij huisbezoeken en in het tussentijdse contact met de gastouders. Op de jaarlijkse beleidsdagen wordt het pedagogisch beleidsplan waar nodig aangepast.

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Wij ondersteunen de gastouders bij het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen, bij het opstellen van een calamiteitenplan en bij het treffen van de nodige maatregelen om
gezondheid en hygiëne te bevorderen. De gastouders kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor veiligheid, hoe te handelen bij calamiteiten en een risico-inventarisatie voor gezondheid en hygiëne. Bovendien voorzien we de gastouders met formulieren voor een ongevallenregistratie en hebben we een protocol kindermishandeling opgesteld.

Plaatsing en bemiddeling

Vanuit hun eigen ondernemerschap zijn de gastouders verantwoordelijk voor het vinden van vraagouders en plaatsen van kinderen. Maar uiteraard ondersteunen we gastouders hierbij. Allereerst bieden we gastouders de mogelijkheid zich op de Drakepit website te presenteren. Daarnaast voorzien we ze op verzoek van een folder waarmee ze ouders kunnen werven.
Geïnteresseerde ouders die contact op nemen met Drakepit verwijzen we door naar de meest geschikte Drakepit-gastouder. Bovendien behoren advertenties, lezingen en conferenties tot de marketing waarmee Drakepit zich profileert.

Koppelingsgesprek

Drakepit voert bij een nieuwe koppeling tussen de gast- en vraagouders met hen een
gezamenlijk introductiegesprek. Dit gesprek wordt uitgevoerd in de opvangwoning door een bemiddelingsmedewerker of door bestuursleden van Drakepit. Dit koppelingsgesprek dient onder andere ter kennismaking en ter informatie over pedagogisch beleid, maatregelen voor veiligheid en gezondheid, oudercommissie, klachtenprocedure etc.

Administratie

Conform de nieuwe wet vervult Drakepit de kassiersfunctie en verzorgt voor de gastouders de maandelijkse facturatie naar de vraagouders. Wij registreren de opgevangen uren op jaarbasis en maken de jaaropgaven voor vraagouders en gastouders. Drakepit voorziet de gastouders van een modelcontract tussen gastouder en vraagouders.

De gastouder mag het (digitale) Drakepitlogo in alle communicatie-uitingen op het gebied van haar/zijn kinderopvang gebruiken. Desgewenst voorzien we de gastouder van een Drakepit e-mail adres, visitekaartjes, briefpapier en enveloppen.

Scholing

Om de professionaliteit op peil te houden is scholing en reflectie essentieel. Dit geldt voor iedere professie, maar in het bijzonder als je met kinderen werkt. Drakepit biedt daarom een uitgebreid scholingsprogramma voor gastouders aan.
Naast inhoudelijke modules, ondermeer op het gebied van pedagogiek en menskunde, bieden wij ook modules aan rondom de thema’s zelfstandig ondernemerschap en bedrijfsvoering. Daarnaast scheppen we de gelegenheid voor gezamenlijke reflectie (intervisie). Voor meer informatie omtrent onze scholing kijk op onze website.
Beginnende gastouders zonder pedagogische opleiding begeleiden we individueel bij het behalen van de benodigde kwalificaties. In samenwerking met het Edith Maryon College in Zeist zijn we bezig om een antroposofisch georiënteerde basisopleiding voor gastouders te ontwikkelen waardoor niet gecertificeerde gastouders het door de overheid vereiste mbo-2 diploma Helpende (Zorg en ) Welzijn kunnen behalen

Individuele begeleiding en coaching

Desgewenst biedt Drakepit gastouders een individuele begeleiding bij het opstarten van hun opvang. Ook een coaching ten behoeve van een vakinhoudelijke professionalisering en/of persoonlijke ontwikkeling behoort tot de mogelijkheden.

Ondersteuning in ondernemerschap

Drakepit kan gastouders op aanvraag ondersteunen in het vormgeven en uitoefenen van hun ondernemerschap (financiële vragen, boekhouding, jaar afsluiting etc.)

Beleidsdagen

Een keer per jaar nodigt Drakepit alle gastouders uit voor een beleidsdag. Op deze dag wordt gezamenlijk naar alle belangrijke aspecten in de relatie tussen gastouders en het gastouderbureau gekeken en worden afspraken gemaakt voor de samenwerking. Het pedagogische beleid kan onder de loep worden genomen en zo nodig worden aangepast.

Drakepit tarieven

Voor onze diensten vragen we volgende tarieven:

Registratiekosten: 

Een vergoeding voor de registratiekosten van 0,33 € per kind per opgevangen uur.

Scholingskosten:

De kosten voor de Drakepit scholing (intervisiebijeenkomsten, supervisie en scholingsmodules) bedragen voor aangesloten gastouders € 72,60 per half jaar (inclusief btw) en voor geïnteresseerde externe professionals € 90,75 per half jaar (inclusief btw).
Als je je voor een half jaar inschrijft heb je in dat halve jaar vrije toegang tot alle bijeenkomsten van Drakepit

Trainingskosten: 

Als een gastouder het gastouderbureau vraagt om een intensieve individuele begeleiding op vakinhoudelijk respectievelijk bedrijfsmatig gebied wordt hierover een aparte prijsafspraak gemaakt. Als richtprijs geldt een uurtarief van € 50,00 exclusief eventuele reiskosten en reistijd.

Legekosten: 

Als de toezichthoudende gemeente van de plaats waar de gastouder woont voor de aanvraag van registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) leges heft, zo zijn deze kosten voor rekening van de gastouder.

Bureaukosten: 

De gastouder is bovendien akkoord dat gastouderbureau Drakepit de vraagouders € 40,00 per maand administratiekosten in rekening brengt voor Dagopvang en € 20,00 per maand voor BSO.

De geldelijke vergoedingen worden jaarlijks door ons geëvalueerd en indien nodig aangepast. Wanneer er een prijsstijging nodig is die hoger is dan de opgelopen jaarlijkse indexering, hebben de gastouders het recht per afloop van de lopende maand op te zeggen.

Criteria voor Drakepit-gastouders

Criteria voor Drakepit-gastouders

Wettelijke eisen aan gastouders Sinds 2010 zijn de regels voor gastouderopvang aangescherpt. Volgens de Wet Kinderopvang moet een gastouder nu aan volgende eisen voldoen:

 • Een gastouder beschikt over een diploma mbo-2 (Zorg –en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap.
 • Een gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Hij of zij spreekt Nederlands.
 • Een gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de opgevangen kinderen.
 • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • Hij of zij is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • Een gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouder-bureau en het protocol kindermishandeling en handelt daarna.
 • De betalingen van de vraagouders ontvangt een gastouder enkel via het gastouder-bureau.

Naast deze wettelijke eisen vinden wij volgende dingen bij onze gastouders belangrijk:

Motivatie

Een gastouder van Drakepit vindt het leuk en plezierig met kinderen om te gaan en is niet alleen bereid, maar feitelijk ook in staat om het eigen leven en de leefomgeving op de zorg voor kinderen in te richten. Het creëren van een liefdevolle en veilige opvang en de nieuwsgierigheid naar het eigene van ieder kind zijn uitgangspunten van de gastouder. Bovendien kiest een gastouder van Drakepit bewust voor zelfstandig ondernemerschap en heeft er plezier in een eigen bedrijf vorm te geven.

Lerende houding

Van alle gastouders en medewerkers van Drakepit wordt verwacht dat ze een open, lerende houding willen aannemen t.o.v. de kinderen, ouders en collega´s. Vermogen tot zelf-reflectie en de bereidheid tot scholing worden gezien als essentiële factoren die bijdragen aan de waarborging van de kwaliteit die Drakepit biedt.

Bewustheid van de voorbeeldfunctie

Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren voornamelijk door imitatie; vanuit een innerlijke reactie bootsen ze de buitenwereld na. Zo wordt een basis voor gedrag en moreel besef gevormd. De gastouder dient zich nadrukkelijk van haar voorbeeldfunctie bewust te zijn en staat daarom regelmatig stil bij de eigen houding en handelen. Dit geldt ook voor personen die de gastouder bij de opvang van de kinderen ondersteunen.

Bereidheid tot samenwerking met gastouderbureau Drakepit

De gastouders van Drakepit hebben bewust voor dit gastouderbureau gekozen, inclusief het beleid en de richtlijnen, en zijn bereid tot samenwerking. Ze staan open voor begeleiding en advies vanuit het gastouderbureau. Ze volgen aanvullende scholing en opleidingen, nemen deel aan intervisiegroepen met collega’s en zijn bereid een actieve bijdrage te leveren tijdens Drakepit bijeenkomsten. Ze gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Ze communiceren open met Drakepit over relevante veranderingen in de persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de opvang, over evt. begane vergissingen of ongelukken die voorkomen, en over klachten van de ouders.

Aandacht voor de relatie met de vraagouders

De gastouder heeft respect voor de ouder/kind relatie en kan zich inleven in de situatie van ouders. Hij of zij staat open voor andere gewoonten, culturen, levenswijzen en opvoedings- ideeën. De gastouder beschikt over de wil en de vaardigheid een relatie met de vraagouders op te bouwen en regelmatig contact te hebben over de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen die aan haar of hem zijn toevertrouwd. Als er een verschil van mening is of een klacht, is de gastouder in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met behulp van het gastouderbureau.

Pedagogische competenties

De gastouder staat achter het door Drakepit geformuleerde pedagogische beleid en geeft hier door houding en gedrag uiting aan. De gastouder beschikt over de wettelijk vereiste beroepskwalificatie en is bereid haar pedagogische competenties door reflectie, scholing en intervisie voortdurend op peil te houden.

Stabiele gezinssituatie

De gezinssituatie van de gastouder is stabiel. De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen. Van zowel de gastouder als van de volwassen huisgenoten wordt een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) aan Drakepit overlegd.

De gastouder moet verder

 • regelmatig en gedurende minimaal twee jaar beschikbaar zijn voor opvang;
 • lichamelijk en geestelijk gezond zijn;
 • in bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een inzittenden-verzekering bij auto gebruik;
 • de kinderen altijd zelf opvangen. Met uitzondering van calamiteiten en vervanging door een geregistreerde achterwacht mag de gastouder de kinderen niet alleen laten of aan het toezicht van anderen overlaten.

Relatie gastouder / vraagouder

Gastouders van Drakepit willen met de ouders een relatie aangaan die gekenmerkt wordt door openheid, wederzijds vertrouwen en respect. Het is de bedoeling dat er een stevige driehoek wordt gevormd tussen ouders, kind en gastouder in het belang van het kind. Een gastouder van Drakepit benadert ouders als eerste deskundigen t.a.v. hun kind. Aanvullend kan de gastouder, door de professionele achtergrond en natuurlijke afstand die zij heeft, ouders ondersteunen en inspireren bij de opvoeding van hun kind.

Om de opvoeding tussen thuis en de gastouder goed af te stemmen, vinden wij het belangrijk dat de relatie tussen gastouder en de ouders ruimte biedt voor het uitwisselen van verwachtingen en opvoedingsideeën. Sommigen dingen zullen nu eenmaal anders bij de gastouder gaan dan thuis, wat niet wil zeggen dat dit problemen hoeft op te leveren. Integendeel, op deze manier ervaren kinderen dat er verschillen kunnen zijn tussen de levensstijl thuis en elders, en leren ze op een positieve manier hiermee om te gaan.

De relatie tussen gastouders en vraagouders wordt door de betrokkenen zelf vorm gegeven. Iedere gastouder moet met de vraagouders hier een eigen weg in vinden. Er zijn wel een paar uitgangspunten die alle Drakepit-gastouders hanteren:

1. Informatie vraagouders

Ook de gastouder informeert de vraagouders over het pedagogische beleid van Drakepit en geeft hun inzicht hoe zij/hij dit beleid in de praktijk brengt. Vraagouders krijgen inzicht in de risicoinventarisatie en het inspectierapport van de GGD.

2. Ouderavond

Minimaal twee keer per jaar organiseert de gastouder een ouderavond. Op deze avonden komt het reilen en zeilen in de gastouderopvang aan bod met onderwerpen als het dag-verloop, de sociale orde binnen de groep, de risico-inventarisatie en praktische zaken als de vakantieplanning. Ook is er ruimte voor ouders om vragen te stellen. Sommige gastouders kiezen bovendien een actueel onderwerp waarover ze met ouders spreken, zoals ‘grenzen stellen’, ‘straffen en belonen’, ‘vrije bewegingsontwikkeling’ e.d.

3. Ontwikkelgesprek

Eens per jaar vindt een uitgebreid gesprek plaats, waarin gastouder en vraagouders met
elkaar proberen een helder beeld van het kind en zijn ontwikkeling te verwoorden en te ontdekken dan wel signaleren als een kind op enig gebied extra ondersteuning nodig heeft. Mocht het eerder nodig zijn elkaar langer te spreken dan mogelijk is tijdens de dagelijkse overdracht, dan wordt er een tussentijds gesprek gepland.

Drakepit_Relatie_gastouder_vraagouders