Auteursarchief: robkrijgsman

Kinderdagverblijf Windekind

Als gevolg van de wet ‘ harmonisatie peuterspeelzalen’ is Peuterspeelgroep ‘Windekind’ is sinds januari 2018 onder de hoede van Drakepit. Windekind is gevestigd in de Adriaan Roland Holst school in Bergen.

Er zijn 3 peuterspeelgroepen van elk maximaal 8 kinderen, te weten:

ma- en do ochtend van 08.30 – 12.30 uur
di- en vr ochtend van 08.30 – 12.30 uur
ma middag/wo ochtend van 13.15 – 16.30 uur, resp. 08.30 – 12.30 uur

De speeltijd heeft een vaste indeling van activiteiten, afwisselend in- en uitademend van karakter. Zo wordt er begonnen in de kring met liedjes en versjes, begeleid door eenvoudige gebaren.

Als de kinderen vervolgens vrij gaan spelen, is er eenvoudig speelgoed dat ruimte biedt aan hun behoefte aan ervaring met alle zintuigen en aan de ontwikkeling van hun fantasie. Er zijn zachte poppen, lappen om zich mee te verkleden, huisjes om in te werken of in te koken, zand en water om taartjes mee te bakken.

Na het samen eten wordt er, afhankelijk van de weersomstandigheden, buiten gespeeld en aan het einde van de ochtend wordt er vaak in de kring nog een verhaal verteld, voordat de kinderen weer naar huis gaan.

Zowel de kinderen als de ouders ervaren in de peuterspeelgroep een sfeer van geborgenheid en warmte. Een sfeer waarbinnen het kleine kind een begin kan maken met de ontdekking van zichzelf en van de wereld.

Voor meer informatie kunt u mailen naar naar: info@drakepit.nl 

Voor meer informatie over de registratie van deze voorziening en het laatste inspectierapport, klikt u op onderstaand LRK nummer 211218352

Hieronder kunt u uw kind(eren) inschrijven voor Windekind; 

Diensten van drakepit

Gastouderbureau Drakepit ondersteunt gastouders, die vanuit het zelfstandig ondernemerschap kwalitatief hoogwaardige kinderopvang willen bieden.

Registratie

Drakepit is een geregistreerd gastouderbureau. Door aansluiting bij Drakepit kunnen gastouders aan de ouders van de door hun opgevangen kinderen de mogelijkheid bieden om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Vanuit dit gegeven heeft Drakepit een toeziende functie ten opzichte van de gastouders. Dit houdt het volgende in:

 • Met minimaal twee huisbezoeken per jaar controleert Drakepit de naleving van het pedagogische beleidsplan in de praktijk. Ook wordt er gekeken naar veiligheid, gezondheid en hygiëne.
 • Drakepit evalueert de opvang één keer per jaar met de vraagouders. Deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd.
 • Drakepit betrekt de vraagouders actief en stimuleert het oprichten van een oudercommissie.
 • Drakepit is aangesloten bij een klachtencommissie.

Pedagogisch beleid

Drakepit heeft een pedagogisch beleidsplan geformuleerd en biedt gastouders die achter dit beleid staan de mogelijkheid zich bij Drakepit in te schrijven. De aangesloten gast-
ouders brengen dit beleid in hun dagelijkse praktijk van kinderopvang tot uitdrukking. Samen met de gastouders zorgt Drakepit ervoor dat de geest achter dit beleid levendig blijft. Dit gebeurt tijdens scholing en intervisie, maar ook bij huisbezoeken en in het tussentijdse contact met de gastouders. Op de jaarlijkse beleidsdagen wordt het pedagogisch beleidsplan waar nodig aangepast.

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Wij ondersteunen de gastouders bij het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen, bij het opstellen van een calamiteitenplan en bij het treffen van de nodige maatregelen om
gezondheid en hygiëne te bevorderen. De gastouders kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor veiligheid, hoe te handelen bij calamiteiten en een risico-inventarisatie voor gezondheid en hygiëne. Bovendien voorzien we de gastouders met formulieren voor een ongevallenregistratie en hebben we een protocol kindermishandeling opgesteld.

Plaatsing en bemiddeling

Vanuit hun eigen ondernemerschap zijn de gastouders verantwoordelijk voor het vinden van vraagouders en plaatsen van kinderen. Maar uiteraard ondersteunen we gastouders hierbij. Allereerst bieden we gastouders de mogelijkheid zich op de Drakepit website te presenteren. Daarnaast voorzien we ze op verzoek van een folder waarmee ze ouders kunnen werven.
Geïnteresseerde ouders die contact op nemen met Drakepit verwijzen we door naar de meest geschikte Drakepit-gastouder. Bovendien behoren advertenties, lezingen en conferenties tot de marketing waarmee Drakepit zich profileert.

Koppelingsgesprek

Drakepit voert bij een nieuwe koppeling tussen de gast- en vraagouders met hen een
gezamenlijk introductiegesprek. Dit gesprek wordt uitgevoerd in de opvangwoning door een bemiddelingsmedewerker of door bestuursleden van Drakepit. Dit koppelingsgesprek dient onder andere ter kennismaking en ter informatie over pedagogisch beleid, maatregelen voor veiligheid en gezondheid, oudercommissie, klachtenprocedure etc.

Administratie

Conform de nieuwe wet vervult Drakepit de kassiersfunctie en verzorgt voor de gastouders de maandelijkse facturatie naar de vraagouders. Wij registreren de opgevangen uren op jaarbasis en maken de jaaropgaven voor vraagouders en gastouders. Drakepit voorziet de gastouders van een modelcontract tussen gastouder en vraagouders.

De gastouder mag het (digitale) Drakepitlogo in alle communicatie-uitingen op het gebied van haar/zijn kinderopvang gebruiken. Desgewenst voorzien we de gastouder van een Drakepit e-mail adres, visitekaartjes, briefpapier en enveloppen.

Scholing

Om de professionaliteit op peil te houden is scholing en reflectie essentieel. Dit geldt voor iedere professie, maar in het bijzonder als je met kinderen werkt. Drakepit biedt daarom een uitgebreid scholingsprogramma voor gastouders aan.
Naast inhoudelijke modules, ondermeer op het gebied van pedagogiek en menskunde, bieden wij ook modules aan rondom de thema’s zelfstandig ondernemerschap en bedrijfsvoering. Daarnaast scheppen we de gelegenheid voor gezamenlijke reflectie (intervisie). Voor meer informatie omtrent onze scholing kijk op onze website.
Beginnende gastouders zonder pedagogische opleiding begeleiden we individueel bij het behalen van de benodigde kwalificaties. In samenwerking met het Edith Maryon College in Zeist zijn we bezig om een antroposofisch georiënteerde basisopleiding voor gastouders te ontwikkelen waardoor niet gecertificeerde gastouders het door de overheid vereiste mbo-2 diploma Helpende (Zorg en ) Welzijn kunnen behalen

Individuele begeleiding en coaching

Desgewenst biedt Drakepit gastouders een individuele begeleiding bij het opstarten van hun opvang. Ook een coaching ten behoeve van een vakinhoudelijke professionalisering en/of persoonlijke ontwikkeling behoort tot de mogelijkheden.

Ondersteuning in ondernemerschap

Drakepit kan gastouders op aanvraag ondersteunen in het vormgeven en uitoefenen van hun ondernemerschap (financiële vragen, boekhouding, jaar afsluiting etc.)

Beleidsdagen

Een keer per jaar nodigt Drakepit alle gastouders uit voor een beleidsdag. Op deze dag wordt gezamenlijk naar alle belangrijke aspecten in de relatie tussen gastouders en het gastouderbureau gekeken en worden afspraken gemaakt voor de samenwerking. Het pedagogische beleid kan onder de loep worden genomen en zo nodig worden aangepast.

Drakepit tarieven

Voor onze diensten vragen we volgende tarieven:

Registratiekosten: 

Een vergoeding voor de registratiekosten van 0,33 € per kind per opgevangen uur.

Scholingskosten:

De kosten voor de Drakepit scholing (intervisiebijeenkomsten, supervisie en scholingsmodules) bedragen voor aangesloten gastouders € 72,60 per half jaar (inclusief btw) en voor geïnteresseerde externe professionals € 90,75 per half jaar (inclusief btw).
Als je je voor een half jaar inschrijft heb je in dat halve jaar vrije toegang tot alle bijeenkomsten van Drakepit

Trainingskosten: 

Als een gastouder het gastouderbureau vraagt om een intensieve individuele begeleiding op vakinhoudelijk respectievelijk bedrijfsmatig gebied wordt hierover een aparte prijsafspraak gemaakt. Als richtprijs geldt een uurtarief van € 50,00 exclusief eventuele reiskosten en reistijd.

Legekosten: 

Als de toezichthoudende gemeente van de plaats waar de gastouder woont voor de aanvraag van registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) leges heft, zo zijn deze kosten voor rekening van de gastouder.

Bureaukosten: 

De gastouder is bovendien akkoord dat gastouderbureau Drakepit de vraagouders € 40,00 per maand administratiekosten in rekening brengt voor Dagopvang en € 20,00 per maand voor BSO.

De geldelijke vergoedingen worden jaarlijks door ons geëvalueerd en indien nodig aangepast. Wanneer er een prijsstijging nodig is die hoger is dan de opgelopen jaarlijkse indexering, hebben de gastouders het recht per afloop van de lopende maand op te zeggen.

Criteria voor Drakepit-gastouders

Criteria voor Drakepit-gastouders

Wettelijke eisen aan gastouders Sinds 2010 zijn de regels voor gastouderopvang aangescherpt. Volgens de Wet Kinderopvang moet een gastouder nu aan volgende eisen voldoen:

 • Een gastouder beschikt over een diploma mbo-2 (Zorg –en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap.
 • Een gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Hij of zij spreekt Nederlands.
 • Een gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de opgevangen kinderen.
 • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • Hij of zij is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • Een gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouder-bureau en het protocol kindermishandeling en handelt daarna.
 • De betalingen van de vraagouders ontvangt een gastouder enkel via het gastouder-bureau.

Naast deze wettelijke eisen vinden wij volgende dingen bij onze gastouders belangrijk:

Motivatie

Een gastouder van Drakepit vindt het leuk en plezierig met kinderen om te gaan en is niet alleen bereid, maar feitelijk ook in staat om het eigen leven en de leefomgeving op de zorg voor kinderen in te richten. Het creëren van een liefdevolle en veilige opvang en de nieuwsgierigheid naar het eigene van ieder kind zijn uitgangspunten van de gastouder. Bovendien kiest een gastouder van Drakepit bewust voor zelfstandig ondernemerschap en heeft er plezier in een eigen bedrijf vorm te geven.

Lerende houding

Van alle gastouders en medewerkers van Drakepit wordt verwacht dat ze een open, lerende houding willen aannemen t.o.v. de kinderen, ouders en collega´s. Vermogen tot zelf-reflectie en de bereidheid tot scholing worden gezien als essentiële factoren die bijdragen aan de waarborging van de kwaliteit die Drakepit biedt.

Bewustheid van de voorbeeldfunctie

Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren voornamelijk door imitatie; vanuit een innerlijke reactie bootsen ze de buitenwereld na. Zo wordt een basis voor gedrag en moreel besef gevormd. De gastouder dient zich nadrukkelijk van haar voorbeeldfunctie bewust te zijn en staat daarom regelmatig stil bij de eigen houding en handelen. Dit geldt ook voor personen die de gastouder bij de opvang van de kinderen ondersteunen.

Bereidheid tot samenwerking met gastouderbureau Drakepit

De gastouders van Drakepit hebben bewust voor dit gastouderbureau gekozen, inclusief het beleid en de richtlijnen, en zijn bereid tot samenwerking. Ze staan open voor begeleiding en advies vanuit het gastouderbureau. Ze volgen aanvullende scholing en opleidingen, nemen deel aan intervisiegroepen met collega’s en zijn bereid een actieve bijdrage te leveren tijdens Drakepit bijeenkomsten. Ze gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Ze communiceren open met Drakepit over relevante veranderingen in de persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de opvang, over evt. begane vergissingen of ongelukken die voorkomen, en over klachten van de ouders.

Aandacht voor de relatie met de vraagouders

De gastouder heeft respect voor de ouder/kind relatie en kan zich inleven in de situatie van ouders. Hij of zij staat open voor andere gewoonten, culturen, levenswijzen en opvoedings- ideeën. De gastouder beschikt over de wil en de vaardigheid een relatie met de vraagouders op te bouwen en regelmatig contact te hebben over de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen die aan haar of hem zijn toevertrouwd. Als er een verschil van mening is of een klacht, is de gastouder in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met behulp van het gastouderbureau.

Pedagogische competenties

De gastouder staat achter het door Drakepit geformuleerde pedagogische beleid en geeft hier door houding en gedrag uiting aan. De gastouder beschikt over de wettelijk vereiste beroepskwalificatie en is bereid haar pedagogische competenties door reflectie, scholing en intervisie voortdurend op peil te houden.

Stabiele gezinssituatie

De gezinssituatie van de gastouder is stabiel. De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen. Van zowel de gastouder als van de volwassen huisgenoten wordt een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) aan Drakepit overlegd.

De gastouder moet verder

 • regelmatig en gedurende minimaal twee jaar beschikbaar zijn voor opvang;
 • lichamelijk en geestelijk gezond zijn;
 • in bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een inzittenden-verzekering bij auto gebruik;
 • de kinderen altijd zelf opvangen. Met uitzondering van calamiteiten en vervanging door een geregistreerde achterwacht mag de gastouder de kinderen niet alleen laten of aan het toezicht van anderen overlaten.

Relatie gastouder / vraagouder

Gastouders van Drakepit willen met de ouders een relatie aangaan die gekenmerkt wordt door openheid, wederzijds vertrouwen en respect. Het is de bedoeling dat er een stevige driehoek wordt gevormd tussen ouders, kind en gastouder in het belang van het kind. Een gastouder van Drakepit benadert ouders als eerste deskundigen t.a.v. hun kind. Aanvullend kan de gastouder, door de professionele achtergrond en natuurlijke afstand die zij heeft, ouders ondersteunen en inspireren bij de opvoeding van hun kind.

Om de opvoeding tussen thuis en de gastouder goed af te stemmen, vinden wij het belangrijk dat de relatie tussen gastouder en de ouders ruimte biedt voor het uitwisselen van verwachtingen en opvoedingsideeën. Sommigen dingen zullen nu eenmaal anders bij de gastouder gaan dan thuis, wat niet wil zeggen dat dit problemen hoeft op te leveren. Integendeel, op deze manier ervaren kinderen dat er verschillen kunnen zijn tussen de levensstijl thuis en elders, en leren ze op een positieve manier hiermee om te gaan.

De relatie tussen gastouders en vraagouders wordt door de betrokkenen zelf vorm gegeven. Iedere gastouder moet met de vraagouders hier een eigen weg in vinden. Er zijn wel een paar uitgangspunten die alle Drakepit-gastouders hanteren:

1. Informatie vraagouders

Ook de gastouder informeert de vraagouders over het pedagogische beleid van Drakepit en geeft hun inzicht hoe zij/hij dit beleid in de praktijk brengt. Vraagouders krijgen inzicht in de risicoinventarisatie en het inspectierapport van de GGD.

2. Ouderavond

Minimaal twee keer per jaar organiseert de gastouder een ouderavond. Op deze avonden komt het reilen en zeilen in de gastouderopvang aan bod met onderwerpen als het dag-verloop, de sociale orde binnen de groep, de risico-inventarisatie en praktische zaken als de vakantieplanning. Ook is er ruimte voor ouders om vragen te stellen. Sommige gastouders kiezen bovendien een actueel onderwerp waarover ze met ouders spreken, zoals ‘grenzen stellen’, ‘straffen en belonen’, ‘vrije bewegingsontwikkeling’ e.d.

3. Ontwikkelgesprek

Eens per jaar vindt een uitgebreid gesprek plaats, waarin gastouder en vraagouders met
elkaar proberen een helder beeld van het kind en zijn ontwikkeling te verwoorden en te ontdekken dan wel signaleren als een kind op enig gebied extra ondersteuning nodig heeft. Mocht het eerder nodig zijn elkaar langer te spreken dan mogelijk is tijdens de dagelijkse overdracht, dan wordt er een tussentijds gesprek gepland.

Drakepit_Relatie_gastouder_vraagouders

Veiligheid, hygiëne en gezondheid.

Visie op veiligheid

Bij Drakepit zien we het spelen van kinderen als het onderzoeken van het leven en van zichzelf. Obstakels kunnen dienen als leermoment. Kinderen worden dan ook uitgenodigd zo veel mogelijk zelf te proberen, om zo hun eigen kunnen en hun grenzen te ontdekken. Het is echter zo dat de gastouder de verantwoordelijkheid heeft om daar waar het kind de consequentie van een risico (nog) niet goed kan inschatten, het kind te beschermen tegen dit risico.

Daarom dient iedere gastouder bepaalde maatregelen te nemen om een veilige omgeving te creëren waarbinnen genoeg ruimte tot ontdekken overblijft. Bovendien is iedere gastouder verplicht een calamiteitenplan op te stellen.

Rol van Drakepit met betrekking tot veiligheid

Wij ondersteunen de gastouders bij het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen en het opstellen van een calamiteitenplan. Zij kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor veiligheid en hoe te handelen bij calamiteiten. Daartoe bezoeken wij elke opvangwoning minimaal één keer per jaar. Na tussentijdse veranderingen op het gebied van verbouw of inrichting van de ruimtes moet de risico-inventarisatie opnieuw worden uitgevoerd. Dit is ook het geval wanneer het aantal op te vangen kinderen of de leeftijdsopbouw van de groep opmerkelijk verandert. De eerste risico-inventarisatie vindt plaats voordat de opvang via Drakepit van start gaat. De risico-inventarisatie wordt in de opvangwoning uitgevoerd door – of in aanwezigheid van – een medewerker van Drakepit. Deze inventarisatie is in te zien door de vraagouders.
Voor de risico-inventarisatie en evaluatie maken we gebruik van de methode “Veiligheidsmanagement” van de Stichting Consument en Veiligheid.

Visie op gezondheid en hygiëne

Ziekte wordt gezien als een sterker makend proces mits een kind voldoende weerstand op kan bouwen om ziekte te overwinnen. Als er meerdere kinderen bij elkaar komen, is de kans op ziek worden door besmetting in het begin wat groter. Kinderen die een beetje ziek zijn of zich niet lekker voelen kunnen in de regel wel naar de gastouder toe komen. Wordt een kind echt ziek, dan is het voor het kind prettiger en beter om rustig thuis te zijn. Ook m.b.t. hygiëne zoeken we bij Drakepit naar een goede balans. Uitersten, zowel een voortdurende onhygiënische situatie als een overdreven klinische omgeving, ontnemen een kind de kans om zijn immuunsysteem te versterken. Elk kind verschilt hierin in qua gevoeligheid. Daarom is het enorm belangrijk elk kind goed waar te nemen.

Rol van Drakepit met betrekking tot gezondheid en hygiëne

Wij ondersteunen de gastouders bij het treffen van de nodige maatregelen om gezondheid en hygiëne te bevorderen. Zij kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor gezondheid en hygiëne. Daartoe bezoeken wij elke opvangwoning minimaal één keer per jaar. De eerste risico-inventarisatie vindt plaats voordat de opvang via Drakepit van start gaat. De risico-inventarisatie wordt in de opvangwoning uitgevoerd door – of in aanwezigheid van – een medewerker van Drakepit. Deze inventarisatie is in te zien door de vraagouders. Voor de risico-inventarisatie en evaluatie maken we gebruik van de methode “Gezondheidsmanagement” van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Rol van Drakepit bij het vermoeden kindermishandeling

Bij het vermoeden van kindermishandeling hanteren we het landelijke voorbeeldprotocol voor gastouderbureaus dat door verschillende kinderopvang-brancheverenigingen is opgesteld. Dit protocol gaat in op de aanpak van kindermishandeling en is afgeleid van het Protocol ‘Vermoeden kindermishandeling’ van JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding, Preventie Kindermishandeling Haaglanden.

 

 

Aantal kinderen, huisvesting en achterwacht

Aantal kinderen

Een Drakepit kinderopvang biedt in basis opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, daarnaast behoort buitenschoolse opvang tot de mogelijkheden.
Het aantal kinderen dat een gastouder wettelijk mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd. Eigen kinderen tot 10 jaar tellen ook mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Zijn zij op die momenten bij een andere gastmoeder, in een kindercentrum of op school, dan tellen zij niet mee. Vriendjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen wel mee.

Het maximum kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn, is:

 • zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar;
 • vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar; inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;
 • vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar; ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Als gastouderbureau maken we met iedere gastouder individuele afspraken over het aantal kinderen die opgevangen kunnen worden en de samenstelling van de groep qua leeftijd.

Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

 • de grootte en mogelijkheden van de ruimte waar de kinderen worden opgevangen;
 • de leeftijd van de op te vangen en eigen kinderen;
 • eventuele extra zorgbehoefte van de op te vangen en eigen kinderen van de gastouder;
 • de deskundigheid en de ervaring van de gastouder.

Huisvesting gastouderopvang

De opvang vindt in principe plaats in de woning van de gastouder. De tuin maakt tevens onderdeel uit van de opvangomgeving. Er moet zowel binnen als buiten voldoende ruimte zijn voor de opvangkinderen en de eigen kinderen van de gastouder, om te spelen, sjouwen en stoeien. Wanneer er geen tuin aanwezig is, zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden.
Drakepit-gastouders willen kinderopvang bieden op een huiselijke plek die voor kinderen begrijpelijk is. Er wordt ruimte gemaakt voor de kinderen, maar het blijft ook juist duidelijk herkenbaar het woonhuis van de gastouder met een huiskamer, een keuken en slaapkamers. De kamer waar de kinderen meestal verblijven is kindvriendelijk en veilig ingericht en nodigt uit tot spelen. Er zijn verschillenden plekjes om te spelen, een tafel om aan te knutselen en te tekenen en een rustige plek om zich terug te kunnen trekken en bijvoorbeeld om een boekje te lezen.

Als zeer kleine kinderen opgevangen worden is het belangrijk dat er een veilige plek is waar ze rustig beschermd kunnen liggen, rollen, zitten of spelen. Ook de keuken is onderdeel van de opvangomgeving. Uiteraard gelden hier bijzondere veiligheidsmaatregelen. Met name de wat oudere kinderen kunnen hier onder toezicht assisteren bij het klaarmaken van de maaltijden en het bakken van brood en koekjes. Er is een aparte slaapruimte, waar kinderen veilig en rustig kunnen slapen. Wettelijk is dit alleen voor kinderen verplicht die jonger zijn dan 1,5 jaar. Drakepit gastouders hebben standaard een aparte slaapruimte, in iedere geval als er kinderen opgevangen worden die nog niet naar school gaan. Voor de inrichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en zachte, rustige kleuren. De locatie waar de kinderen worden opgevangen is altijd en volledig rookvrij. Dit geldt niet alleen voor de ruimtes waar de kinderen zijn, maar voor het hele huis. Er moeten voldoende werkende rookmelders zijn.

Opvang bij vraagouders thuis Kinderen kunnen ook in hun eigen huis door een gastouder opgevangen worden. De gastouder komt dan op de opvangdagen naar het huis waar het kind / de kinderen wonen.
Aantallen kinderen en leeftijdsgrenzen zijn hetzelfde als wanneer de opvang in het huis van de gastouder plaats zou vinden. En het ouderlijke huis moet bovendien ook aan de wettelijke veiligheidseisen voor gastouderopvang voldoen.
Gastouders mogen kinderen op meer locaties opvangen. Dat betekent dat ze kinderen van verschillende vraagouders in hun ouderlijke huis mogen opvangen en/of dat ze kinderen deels in hun eigen huis of bij vraagouders mogen opvangen.

Achterwacht

Wanneer een gastouder vier of meer kinderen opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig.

Invalgastouders

Het is mogelijk om ter vervanging van de gastouder gebruik te maken van een invalgastouder. Deze dient geregistreerd te zijn bij Drakepit en is derhalve in het bezit van een diploma SPW2, een EHBO certificaat voor kinderen en een VOG.

Kinderopvang “t Wilgenroosje” | Erlinde Bijl

Erlinde: Ik ben een trotse moeder van twee kinderen. Omdat ik met alle liefde moeder wil zijn en ook wil werken, ben ik gastouder geworden. Voor mij een unieke manier om dit goed te combineren. In mijn huis heb ik een plek gecreëerd, waar kinderen van 0 tot 13 jaar liefdevol opgevangen worden, waar ze volop kunnen spelen met speelgoed van natuurlijk materiaal en gezond kunnen eten. Net als in een gezin spelen de kinderen in huis en tuin, helpen met huishoudelijke werkjes, vieren feest op bijzondere dagen en luisteren naar verhaaltjes en kinderliedjes. Ik werk vanuit de visie van de antroposofie, waarin de kijk op de ontwikkelingsfasen van kinderen mij erg aanspreekt. Om de kinderen goed te begeleiden, bied ik in huiselijke omgeving een warme en aandachtige verzorging. Regelmatig ga ik met de kinderen naar een grasveld om daar te spelen en naar voorbij varende boten te kijken. Ook maken we ritjes met de bakfiets om de schoolgaande kinderen op te halen. De kinderen krijgen biologisch eten en drinken. Aan het einde van de dag wordt een warme maaltijd aangeboden, waarna de kinderen voldaan naar huis gaan.

BSO “De Aardehoeders” | Astrid van Duin

Er valt zoveel te beleven aan de aarde. Leer, speel en ontdek. Jij bent de hoeder van de Aarde.
Astrid: “Ik bied naschoolse buitenactiviteiten aan voor kinderen tussen de 4-7 jaar. Vanuit mijn huis in Bergen neem ik de kinderen mee naar de moestuin en het bos waar ze spelende wijs kunnen ontdekken wat de natuur hun te bieden heeft. De kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf de kruiden en bloemen plukken voor de thee, of bakken hun broodje op het vuur van het graan wat ze geoogst hebben. Voor mij is het belangrijk dat een kind ongecompliceerd zich zelf mag zijn. Ik heb gewerkt in de land en tuinbouw op biologische dynamische grondslag en het wordt voor mij steeds duidelijker dat ik de verantwoording draag om voor de aarde te zorgen. Het is nu aan de tijd om deze kennis door te geven aan kinderen.

“Buiten Beleven” – Kleinschalige opvang voor peuters en kinderen vanaf 4 jaar | Jennie Simons

Jennie: “In weer en wind, zon, sneeuw en regen spelen we buiten in de natuur of tuin. Als ecoloog en pedagoog vind ik dat de natuur veel ruimte en mogelijkheden biedt aan vrijwel elk type kind. De vele prikkels kunnen daar door gezonde beweging transformeren en tot rust komen. Al spelend ontdekken, oogsten, ravotten, rommelen, bouwen, knutselen, klussen, verbazen, verzinnen, verdromen en verzamelen we. Na al die frisse lucht en beweging is het heerlijk eten, slapen, rusten, spelen en knutselen in ons sfeervolle huis in Arnhem noord, grenzend aan Oosterbeek.

 

Maandag, dinsdag en donderdag staat mijn huis ’s ochtends, tijdens schooltijd of de hele dag open voor kinderen vanaf anderhalf jaar. Er is ook plaats voor enkele kinderen vanaf 4 jaar op maandag, dinsdag en donderdag.”

“De Sterrendaalders” | Hilleguus Bos

Hilleguus: “Als moeder van vier kinderen en als orthopedagoog weet ik hoe belangrijk de ervaringen in de eerste kinderjaren zijn voor de latere ontwikkeling. Bij de Sterrendaalders worden de kinderen opgevangen in een warme, huiselijke sfeer waarin ze zich geborgen kunnen voelen. Een groot gedeelte van de dag brengen we buiten door in (moes)tuin, park of bos. Er is veel persoonlijke aandacht en het ritme geeft rust en vertrouwen. Zo kan ieder kind zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo ontwikkelen. Ook kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zijn welkom.”